GOPR
Jakub Smaza
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

email: iod@gopr.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujmy, że:
1. Administratorem danych osobowych do celów wykonywania ratownictwa górskiego jest Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane.
2. Dane kontaktowe Administratora: Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
zarzad@gopr.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora): Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez email:
iod@gopr.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).
4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) w zakresie niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze na podstawie
ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
b) w zakresie niezbędnym do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz
dokumentowania wypadku na podstawie art.9 ust.2 lit. d RODO; 
c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych
osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami i dochodzeniu ich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego
współdziałają przy wykonywaniu ratownictwa górskiego, a w czasie prowadzenia działań ratowniczych organa
administracji rządowej i samorządowej, jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, jednostki podległe lub
nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej praz terenowe
oddziały Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dyrekcji parków narodowych lub dyrekcji parków
krajobrazowych oraz podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi
prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego
obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa:
6. W przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i
ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich okres przetwarzania danych wynosi 10 lat.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w
pozostałych przypadkach, w których przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że
nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa; 
f) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
g) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
h) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych.
10. Podanie danych wynika z przepisu prawa. 

GB GOPR
STACJA CENTRALNA

Dębowa 2, 43-370 Szczyrk
Biurowe godziny pracy: 
8.00-16.00 | PN -PT |